kitabeler.gif

Nusretiye Camii Cümle Kapısı Kitâbesi

Nusretiye Kapi Kitabesi-780.jpg

Nusretiye Camii Cümle Kapısı Kitâbesi

Topdan Tophâne’ye âbâd kıldı pâdişah
Mısrayla eylemişdim vasf-ı âsar-ı bihin
Câmi-i kalmışdı ancak ânîde tekmil edüb
Secde-i şikâr etri Mevlâ’ya cünid-i müslimîn

Görmedik mislini berb-ül kâbe bu nev câmi’in
İşte dünya işte âsâr-ü selâtin-i güzîn
Varsa çerhin beyt-ü ma’muru bu da şânıdır
Ba’dezin eflâka fahr etse nola rû-yu zemîn

Eyledi mihrâbına çok garîban-ı âsuman
Oldu mânend-i şefik ol mutlag nûr-i mübîn
Minberi oldu arş-ü rahmâna me’âli nerdibân
Gelse şâyandır hitâbet etmeye rûh-i elâmın

Oldu her bir necîm-i zergârı birer mühr-ü Felek
Ziynet gersisidir reşk-ü sipher-ü çâr-men
İki ser-ü bağ-ü din oldu minârın bülend
Sernegûn reşkidir tûbâ-yı firdevs berîn

Câmi-i Nusret ola nâmı bu vâlâ ma’bedin
Eyleye bânîsini mensûr Rab-ül âlemîn
Haşre dek dergâhını zâniyle Mevlâ eylesün
Kıble-i ikmâl-i âlem müktedâ-yı ehl-i dîn

Vaktini hayr-ü gazâya sarfden devr olmadı
Kışlada bu ma’bedinden fark eder ehl-i yakîn
İzzet ol beyt-ü hüdânın söyledim târihini
Câmi-i Mahmûd Hân oldu mutâf-ı mü’minîn
1241

Kitabenin anlamı:

Top’dan Tophâne’ye bayındır etti padişah
Mısra ile eserin özelliğni iyice anlatmıştım
Câmi hemen tamamlanıp kalmıştı
Secde ederek şükretti Allah’a müslüman askerler

Görmedik örneğini Kâbe’den başka yeni câminin
İşte dünya, işte seçkin, büyük eser
Varsa feleğin sağlam evi bu da şansıdır
Bundan sonra semalara kadar övünse ne olur yeryüzü

Gökteki meleklerin çoğu mihrabına geldi
O doğacak îmanın nûru merhamet eder oldu
Minberi Allah’ın katına merdiven oldu
Alimlerin ruhu hitâbet vermeye gelse uygundur

Her bir değerli yıldızı birer Felek’in mühürüdür
Süslü makamıdır kıskanılan dürdüncü talihi
İki başlı Cennet oldu büyük minaresi
Kıskanılan ters dönmüş yüce cennet ağacıdır

Bu yüce mabedin adı Nusret câmisi olsun
Alemlerin Rabbı yaptıranı memnûn etsin
Allah mahşere kadar dergâhını kendisiyle etsin
Dindarların önderi, alemin olgun kıblesi

Vaktini hayırlı savaşlara sarf etmekten dönmedi
Kışlada bu mabedinden ayırır bilenler
İzzet o Allahın beyti ile söyledim tarihini
Mahmud Han’ın câmisi müminlerin tavaf yeri oldu
1826

Nusretiye Camii Cümle Kapısı Kitâbesi

Nusretiye Kitabe Sus.jpg

Nusretiye Camii'nin Sebili ve Muvakkıthanesi'nin kitabeleri için aşağıdaki sayfalara gidiniz.

Nusretiye Camii Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camii Sebili Kitabesi 

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Şah Sultan Türbesi Kitâbesi

Mehmet Hüsrev Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Ayşe Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Ahmediye Sebili Kitâbeleri Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Ahmediye Çeşmesi Kitâbesi Beylerbeyi Camii Kitâbeleri (2)

Beylerbeyi Camii Kitâbeleri (1) Çuhadar Lâdikli Ahmet Ağa Çeşmesi Kitâbesi

Abbas Ağa Çeşmesi Kitâbesi (Beşiktaş)

Ümmü Gülsüm Çeşmesi Kitâbesi Kaptan Mustafa Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Silahtar Mustafa Ağa Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Ahmet Duvar Çeşmesi Kitâbesi Ali Bey Çeşmesi Kitâbeleri

Arap Camii, Âdile Sultan Şadırvanı Kitâbesi

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii Kitâbesi Ortaköy, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbeleri Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Paşa Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camii Kitabesi Nusretiye Camii Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camii Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmii Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz