kitabeler.gif

Ahmediye Sebili Kitâbeleri

Sebil-1-780.jpg

Sebil-2-780.jpg

Sebil-3-780.jpg

Sebilin Üst Sırasındaki Kitâbe:

Eminzâde cenâb-ı Hâc Ahmed kim bu âlemde
Ânaoldu müyesser hâk-bûs-i Ka’be-i ulyâ
Zihî zîbâ sebîl mâi selsebîl-i musaffâ-ter
Ki olur nûş eyledikce aynı Zemzem-veş sefâ-ter

Edüb teşmîr-i bâzû-yı fütûvvet fî sebîlullah
Pür etdi nîmet-i hayriyle çeşm-i kefçeyi hakka
Terazide nola tartılsa âb dürr ü gevherle
Letâfetde âna lü-lü-i lâla olamaz hemtâ

Âtaş-ı nâsa bir âb-ı musaffâ-yı sebîl-i iktidâ
Yine seçmeden bu mahalleye eyleyüb icrâ
Sefâ-yı lezzetin bir kez düşünde kehkeşan görse
Ederdi ömrü oldukça leb-şîr-i aynadan atgana

Anlamı:

Eminzade Hacı Ahmet cenapları bu dünyada
Yüce Kâbe’de iken ona kısmet oldu
Ne güzel çeşme suyu tertemiz taze ve lezzetli
Ki içtikçe Zemzem gibi gönül rahatlığı verir

Sıvanmış kolları temizledikçe Allah yolunda
Doldurdu hayırlı nimetiyle kepçeyi doğrusu
Terazide tartılsa ne olur suyu, inci mücevheriyle
Parlak inci latiflikte ona benzer olamaz

Susamışların ateşine temiz saf suyu ile uygun sebildir
Gene seçmeden bu mahalleye yaptırdı
Lezzetinin rahatlığını bir kez rüyasında görse
Önmü oldukça susamışların dudaklarından anlardı

Sebil-1A-780.jpg

Sebil-2A-780.jpg

Sebil-3A-780.jpg

Sebilin Alt Sırasındaki Kitâbe:

Aceb mi teşne-diller ol şîrîn-kâm da’vâ
Ziyâfet eyledi atşâna şehd-ü şi’r ile güzâ

Edüb hayrâtını mebrûr ide Hak sa'yini meşkûr
Muîn ola hemîşe âna lûtf-u Hazret-i Mevlâ

Gelen dîl-teşneye bir kûzesi Sâlim dedi târîh
Zülâl-i pâki nûş et bu sebîl-i Emîn Zâde
1133

Anlamı

Acaba, sorun susamışa, o tadı damağında kalmışı
Susayanlara bal ve süt ile ziyafet yaptı

Yaptığı hayır eserini Allah kabul eksin, gayreti makbul olsun
Daima yardımcı olsun, ona Hazret-i Allan’ın lutfu

Gelen susamışa bir su testisi ile Salim tarihini söyledi
Bu Eminzade sebilinden lezzetli saf suyu iç
1720

Ahmediye Sebili Kitâbeleri

Ahmediye Sebili-1.jpg

Ahmediye Sebili.

Tersane Emini Eminzâde Ahmet Ağa tarafından cami, medrese, sebil ve çeşmeden oluşan bir külliye halinde yaptırılmıştır. H.1134'deki inşasından sonra H. 1280 yılında Sultan II. Mahmut'un üçüncü eşi Tiryal Hanım tarafından yenilendiği, bu tarihli ayna taşı üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır.
Sebil üç pencereli olup dört yuvarlak mermer direklidir. Parmaklıkları demirdendir. Üstü kubbeli kurşun kaplıdır. Mimarisi Türk Rokoko üslubundadır. Halil Ağa’nın mimarbaşılığı zamanında yapılmıştır. :

Ahmediye Sebili-2.jpg

Sebilin diğer bir görünümü.

Sebilin üstünde geniş bir saçak bulunmaktadır. Öç cephenin köşelerinde mukarnas başlıklı yuvarlak sütunlar bulunmaktadır.
Kenarları bitkisel süslemelerle doldurulmuş istiridye kabartmalarının altında altı kollu yıldızların görüldüğü şebekeler bulunmaktadır.
Saçak altında ikişer satırlık kitabeleri bulunmaktadır. İstiridye kabartmalarının altında birer satırlık yazılar görülmektedir.

Ahmediye Sebili-3.jpg

Sebilin mermer süü ve demir parmaklığı.

Ahmediye Sebili-4.jpg

Sebilin diğer bir görünümü.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Ahmediye Çeşmesi Kitâbesi Beylerbeyi Camisi Kitâbeleri (2)

Beylerbeyi Camisi Kitâbeleri (1) Çuhadar Lâdikli Ahmet Ağa Çeşmesi Kitâbesi

Abbas Ağa Çeşmesi Kitâbesi (Beşiktaş)

Ümmü Gülsüm Çeşmesi Kitâbesi Kaptan Mustafa Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Silahtar Mustafa Ağa Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Ahmet Duvar Çeşmesi Kitâbesi Ali Bey Çeşmesi Kitâbeleri

Arap Camii, Âdile Sultan Şadırvanı Kitâbesi

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii Kitâbesi Ortaköy, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbeleri Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Paşa Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz