kitabeler.gif

Silahtar Mustafa Ağa Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Mustafa Cesme-Kitabe-780.jpg

Kitabe:

Ol silâhdâr-ı şeh-i hurşîd fer
Ya'nî kim sâhib-kemâl-i nîk-hû
Kodu şehr-i Üsküdar'a bir eser
Eyledi böyle sevâba cüst-ü-cû
Ayn-ı sâkî remz edüb gûyâ ki der

Âb-ı sâfı nûş edersen gel berû
Teşnegân-ı Kerbelâ'nın yâdına
Hâli-rûh-u Hüseyin aşkına su
Der zamîrî hâl ile târîh içün
Çeşmesâr-ı Mustafâ’dan akdı su
1094

Anlamı:

Güneş gibi ateşli o silahtar
Yani o güzel huylu olgun
Üsküdar şehrine bir eser yaptı
Böylece sevab için araştırdı
Su kaynağını işaretleyip, diyelim ki

Saf suyu içersen gel buraya
Susamışa Kerbelâ’yı hatırlatmaya
Hüseyin’in ruh hali aşkına su
Zamirî bu durum için tarihini söyler
Mustafa’nın çeşmesinden aktı su
1682

Silahtar Mustafa Ağa Meydan Çeşmesi

Mustafa Cesme-1-780.jpg

Silahtar (*) Mustafa Ağa Çeşmesi, Üsküdar, Salacaktaki Fatih Camisi yakınında bulunmaktadır. Çeşme 1682 yılında Sultan Mustafa Han hazretlerinin silahtarı olan Mustafa Ağa tarafından yapılmıştır.

(*) Silahtar: Osmanlılar döneminde padişah, sadrazam, vezir gibi devlet büyüklerinin silâhlarına bakan ve koruyan kimse.

Mustafa Cesme-4-780.jpg

Türk klâsik mimarlığı üslûbunda, mermerle kaplanmıştır. Kemeri renkli ve beyaz taşlarla yapılmıştır. İki tarafında birer motif süsü, üzerinde kitâbe taşı vardır. Üsküdarlı Zamîrî Mustata Efendı’ye ait beş beyitlik kitabesi şu tarih beyitiyle bitmektedir:

Der Zamîrî hâl ile târih içün
«Çesmesâr-ı Mustafa'dan akdı su»
1094 (1682 M.)

Silahtar-Eski Yazi.jpg

Mustafa Cesme-2-780.jpg

Zamîrî Dîvan kâtiplerindendi. Sonra tezkerecilik yapmıştır. Ölümü 1105 (1693) tarihindedir.
Çeşmeyi yaptıran (Küçük Sipahi) takma adıyla bilinen Mustafa Paşadır. Enderun’dan yetişip silâhtar olmştur. 1091 (1680) yılında vezirlikle Kaptan-ı Deryâ’lığa (**) tâyin edilmiş ve üç buçuk yıl görev yapmıştır. 1103 (1691) de İstanbul kaymakamı olmuştur. 1105 (1693 M.) tarihinde ölmüştür. Devlet işlerinde başarılı ve doğru sözlü bir kimseydi.

(**) Kaptan-ı Deryâ: Osmanlıda, bahriye nâzırı. Deniz kuvvetleri komutanı.

Mustafa Cesme-3-780.jpg

Mustafa Cesme-6-780.jpg

Çeşmenin sağ tarafındaki diğer küçük çeşme.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Sultan Üçüncü Ahmet Duvar Çeşmesi Kitâbesi Ali Bey Çeşmesi Kitâbeleri

Arap Camii, Âdile Sultan Şadırvanı Kitâbesi

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii Kitâbesi Ortaköy, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbeleri Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Paşa Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz