kitabeler.gif

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitâbesi

Ucuncu Selim Cesmesi-800.jpg

Çeşmenin Kitâbesi:

Şehriyâr-ı Cem hadem  Sultân-ı İskender haşem
Tâcdâr-ı-yem hîmem Hâkân-ı Gâzî Şeh Selîm

Yapdı himmetle bu dil-cû çeşmesâr-ı hurremi
Âlemi cûdiyle sîrâb etdi ol şâh-ı kerîm

Eyleyüb şûyide âb-ı şöhreti bu çeşmenin
Levh-i âlemden eder âb-ı hayât ismin ‘adîm

Yazdı İhyâ böyle bir beyt-i dil-ârâ içre tâm
İki târîh-i neşât-efzâyı tab'-ı-müstakîm

Pâdişâha kıl du'â bu çeşmeden âb iç revân
Cûybâr-ı himmet icrâ eyledi Sultân Selîm
1217

 

Çeşme Kitâbesinin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Sultan İskender’in hizmeti, Hükümdar Cem’in (*) hizmeti gibi
Taç giymiş Gazi Hakan Şah Selim hizmetiyle

Yaptı yüksek iradesiyle bu cazip, hoş çeşmeyi
Âlemi el açıklığıyla suya doyurdu o cömertlerin şahı

Bu çeşmenin şöhretiyle suyuyla yıkayarak
Âb-I Hayat ismi alın yazısını siler

İhyâ böyle güzel bir beyti yazdı gönlünde
İki tarih ki neşe veren doğru olan

Padişaha dua et, bu çeşmeden akan suyu iç
Sultan Selim akan suyu getirdi
1802
(*) Hz. Süleyman'ın lâkabı.

 

Ucuncu Selim Cesmes-On.jpg

Çeşmenin önden görünüşü.

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi

Üsküdar Çiçekçi'de, Küçük Selimiye Camisi ile Ayşe Hatun Namazgahı (Silahtar Ahmet Bey Namazgahı) arasında Tıbbiye Caddesinin köşesinde yer almaktadır. Kesme taş ve tuğladan inşâ edilmiş horasan harçla örülmüş olan çeşme kendi su deposu ile birlikte dikdörtgen bir alan işgal etmektedir. Çeşme mermerdendir. Ayna taşının ortasındaki yumurta biçimi, ortası dantelli bir kabartma ve üst tarafına oturtulmuş çerçeve ile birlikte bir vazoya benzetilmiştir.

Ucuncu Selim Cesmes-Yani.jpg

Çeşmenin yandan görünüşü.

Oluklu iki zarif sütun üzerine oturtulmuş bir kitabesi ve kitabenin üzerinde ise Sultan Üçüncü Selim'in tuğrası yer almaktadır. Etrafını dallar ve yapraklar sardığından tuğra fotoğraflarda görülmemektedir. Kitâbenin alt tarafındaki iki tarih beyitinden, inşâ tarihinin 1217 (1802) olduğu anlaşılmaktadır. Kitabeyi nâzım olarak hazırlayan, o zamanlar Arap Camisi imamı olan ve 1228 (1813) yılında vefat eden Seyyid İhya Efendi'dir. Oluklu iki zarif sütun üzerine oturtulan iki buçuk kıtalık kitâbesi şu tarih beyti ile sonlandırılmaktadır:
«Padigah'a kıl dua bu çeşmeden ab iç revan»
1217 (1802)
«Cuybar-i himmet icra eyledi Sultan Selim»
1217 (1802)
Kitabenin nâzımı Galatada Arap Camisi imamı olup 1228 (1813) yılında ölen Seyyid İhya Efendi’dir ve talik yazanlardandı. Hattı ise Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’ye aittir.
Kitabe talik yazı ile mermere işlenmiştir.

Ucuncu Selim Cesmes-Eski.jpg

Çeşmenin eski bir resmi

 _______________________________________________________________________________________

 Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4 

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2   

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1

   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

 Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi

 Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi

  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi

  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri

  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz