kitabeler.gif

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3

Nizamiye-Kitabesi-800.jpg

Nizamiye Kapısı Kitâbesinin Metni

Şâh-ı asker-perver-i şâhenşeh-i âlem zihî
Cümle-i ecnâdını ihsân ile kıldı a’bîd
Silk-i şevketde o şehdir âlemin bir dânesi
Bâkî yegâne halk etmiş zâtını Rabb-i vahîd
Nûr-u ahdi rûşen etdikce cihânı gün gibi

Vakt-i iclâli sabâhü'l-hayır-veş oldu bedîd
Kân-ı şevketde nazîrin görmedi halk-ı cihân
Cevher-i zât-ı hümâyûnun Hu’da kılmış ferîd
Muhterîk olmuşdu akdem yapdırıb bu kışlayı
Eyledi bünyânı mânende-i kasr-ı meşîd

Anda iskân eyledikce asker-i şâhânesi
Mâlik-i hüsn-ü zafer kılsun o hâkân-ı mecîd
Cevherin târîh ile tezyîn eyle Zîver bâbını
Yapdı bâlâ kışlayı hâkân-ı dîn Abclülmecîd
1269

 

Kitâbe günümüz Türkçe’siyle yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir.

Askerleri koruyan şah, güzel âlemin şahlar şahı
Bütün soyu kullarına cömertlikle davrandı
Kudret sıralamasında O, âlemin bir tane şâhıdır
Allah onu, tek ve benzersiz olarak yaratmış
Devrinin nuru, cihanı gün gibi aydınlattıkça

Onun kudretli zamanı, sabahın hayrına benzer oldu
Kudretinin benzerini görmedi cihanda halk
Allah padişahın özünü eşsiz kılmış
Yanmıştı daha önce, yaptırıp bu kışlayı
Kasıra benzeterek yaptı sağlam özellikte binayı

Hünkârın askerleri oraya yerleştikçe
O yüce hakan, güzel zaferlere sahip olsun
Zîver, o mücevherin kapısını tarih ile donat
Dînin hâkanı Abdülmecid yüce kışlayı yaptı
1852

 

Nizamiye Kapısı

Nizamiye-Kapisi.jpg

Selimiye Kışlası

Selimiye-Karadan.jpg

 _______________________________________________________________________________________

Selimiye Kışları Kapılarının Kitâbeleri-2   

Selimiye Kışları Kapılarının Kitâbeleri-1

   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

 Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi

 Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi

  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi

  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri

  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz