kitabeler.gif

merzifonlu mescid.jpg

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi
Mescidi Kitâbesi

Mustafa nâm o veziriâzam, sâhibi hayrın
Cayin ey bari hüdâ ravzai rizvan eyle
Bu makamı ki binâ etmiş idi nısfına dek
Dîdiler kûşei azmi deri mennan eyle
Kimseye bâkî değildir bu sarây-ı gerdûn
Ayni ibretle bakıp dikkat-i îmân eyle
Ali bey yâni ki ferzendî dedi hamdiye
Pederim hayrine gel sâ'yi firavaneyle
Mekteb-i mecsid ile dari hadisi tekmil
Eyleyüp her ne ki lâzım ise bünyad eyle
Ol dahi eyledi ikmaline himmet yarab
İki âlemde anın müşkülün âsân eyle
Bu makâmın dedi itmamına Hatif tarih
Ruhi bânîsine  gel fâtihâ ihsân eyle
H. 1103

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 

MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA MEDRESESİ MESCİDİ

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi bahçesinde yer alan mescid, günümüzde ibadet için kullanılmamaktadır. Minberi ve kürsüsü olmayan mescidin mihrabı restore edilerek aynen bırakılmıştır. Günümüzde İstanbul Fetih Cemiyeti tarafından kullanılan medresenin içerisindeki mescid, konferans ve eğitim salonu olarak kullanılmaktadır.

merzifon_10.jpg

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi'nin dış görünümü.

merzifon_11.jpg

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi'nin diğer bir görünümü.

merzifon_12.jpg

Mescidin iç görünümü.


Hadîkatü’l Cevâmî’de mescid ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler vardır:

merzifon hadika eski-1.jpg

 

31- KARA MUSTRFA PAŞA DARÜ'L-HADÎSİ MESCİDİ
Bânîsi Merzifoni Mustafâ Paşa'dır. Sadr-ı a'zâm iken 1095 (Aralık 1683) târihinde sadâretinin sekizinci senesi muharreminde Belgrad'da katl olunub, ser-i mak-tû'ı Edirne'de rikâb-ı hümâyûna vaz' olundukdan sonra Saruca Paşa Câmi'ine defn olundu. Bu mescid, medrese-i mezbûrenin dershânesidir. Minaresi yokdur. Medrese kapusındaki târih:

Kazâ-yı mübremi tedbîr ile tağyir mümkin mi
O tîrin defi kabil mi ki ramidir kazâ-yı kavsi
Ziyaret iden ahbabı disünler fevtine târih
Vedûda Mustafâ Paşa'ya ihsan eyle firdevsi
1095(1683)

Medrese ittisalinde mekteb ve sebîl ve derûnunda kitâbhâne vardır. İttisalinde vâki' mezâristânda paşayı mezbûrun neslinden, cülûs-ı Mahmûd Hânî'de Kapudân paşa bulunub Sadr-ı a'zâm Dâmâd ibrahim Paşa'nın damadı olmağla, anın ile beraber katl olunan Kaymak Mustafâ Paşa'nın ve sadr-ı müşârünileyhin cesedleri medfûndur, 1143 (1730). Ve "sâ'ir etbâ'ı1" ve Şamlı Kapucıbaşı Fâ'iz Alî Ağa dahi medfûndur.

   _______________________________________________________________________________________

   Kitabe 10

   Kitabe 9

   Kitabe 8

   Kitase 7

   Kitabe 6

   Kitabe 5   

   Kitabe 4   

   Kitabe 3

   Kitabe 2

   Kitabe 1


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz