kitabeler.gif

semsipasa.jpg

Şemsi Paşa eyledi bu camii bünyâd çün

Umarız kim ola marhumun yeri darüsselâm

Ûlviyâ hatîf görünce dedi kim tarihini

Secdegâh olsun habîbin ümmetine bu makam

"Hicri 988"

semsipasa_1.jpg

semsipasa_2.jpg

Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin iki ayrı görünümü

__________________________________________________________________________________

kayip camiler.jpg

Helvacıbaşı İskender Ağa Mescidi

helvacibasi_3.jpg

helvacibasi_4.jpg

   Sultanahmet, Şehit Mehmet Paşa yokuşunraki bu harabe, Helvacıbaşı İskender Ağa Mescidine aittir. Bânisi, Kanunî Sultan Süleyman devri helvacıbaşısı İskender Ağa'dır. Kapı kitabesine göre 1546'da yapılmıştır. Günümüzde binanın dört duvarı ile şerefesine kadar minaresi kalmıştır.

            helvacibasi_1.jpg


   Hadikatü’l Cevâmi’de aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır:

            helvacibasi_5.jpg
   Helvacıbaşı Mescidi der kurb-ı Câmi'-i Mehmed Paşa.
   Bânîsi Sultân Süleyman Hân hazretlerinin eyyâm-ı saltanatlarında Helvacıbaşı bulunan İskender Ağa'dır. Tâk-ı dergâhında olan târih budur:
   Bu makâm-ı tâ'ati Helvacıbaşı ki eyledi
   Hamd ü teşbih ve salavât ile olubdur müntehâ
   Yümn ü ikbâlle buldı çün mahallinde vuku'
   Şad olub îbâd-ı zühhâd ideler kesb-i safa
   Didi bir şîrîn hadîs itmamın târihini
   Mescid-i İskender oldı ehl-i dîne dil-güşâ
   953
   Kabri Karaki Mescidi karşusında vâki' fevkânî mekteb tahtmdadır. Mahallesi vardır. ”


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz