kitabeler.gif

mollaaski_kitabe_1.jpg

Molla Aşki Camii Cümle Kapısı Kitabesi

Kitabe:

Vâkıf oldum Molla Aşki Camii'ne hayr içün 
Fatma Hanımda vakf itmiş nukud-ı bi-adîd 
Oldu vakfının nemâsından binâ bu def'ada
İki sahib-i hayra birden lûtf ide Rabb'ül-Mecîd 
Der gören cân-ı Vâsıfa tarih-i dervîş-ânesine 
Oldu vakfının nemâsından binâ bu def'ada
Sene 1238 (M-1823) 

Ortadaki Padişah Tuğrası:

Abdülhamid Han Bin Abdülmecid El-Muzaffer Daima El-Gazi

Fotograf: H.Veysel Güleryüz

Molla Aşki Camii

mollaaski_dis_1.jpg

Balat'da, Molla Aşkı Mahallesi, Paşahamamı Sokağındadır. Fatih Sultân Mehmed Devri bilgin, şâir ve devlet adamlarından Aşkı Mehmed Efendi tarafından kendi adına inşâ ettirilmiştir. Kabri mihrap duvarı önündedir.
Minberini H.1148/M.1735 yılında İstanbul Kadısı Abdüllatif Râzi Efendi'nin kızkardeşi Fatma Hâtûn koydurtmuş ve cuma vaizi de tayin ettirerek minare, mahfil ve son cemâat yeri ilâve ettirmiştir.
Hadikatü’l Cevâmî’de aşağıdaki bilgiler vardır:

mollaaski_hadika.jpg
6 Molla Aşkî Mebcidi der kurb-i Balat
Bânîsi Aşkî Mehmed Efendi'dir. Asr-ı Ebû'l-feth Sultân Mehmed Hân hazretleri ricalinden olub, ber-takrîb defter-i şu'arâ-yı sultanîye dahi dâhil olarak yevmiyyesi yüz akçe vazifeye mâlik olmuşlar; fakat asarına nazar olundukda nazm ve şi'rde behresi olmadığı nümûdâr olur. Mihrabı önünde medfûndur. Minberini İstanbul kâdîsi Abdüllâtîf Râzî Efendi'nin hemşiresi Fatma Hâtûn vaz' eyleyüb, cum'a vâ'izi dahi ta'yîn ve müceddeden minare ve mahfil ve son cemâ'at yeri bina eylemişdir, fî 1148(1735/1736). Mahallesi vardır
.

mollaaski_dis_2.jpg

Molla Aşki Camii'nin cümle kapısı.


İç kısmın alanı 121 m2, avlu ve bahçesi 165 m2'dir. Duvarları kagir, çatısı ahşap, minaresi taş ve tuğladan olan caminin H.1238/M.1822-23 de Fatma Hanım adında bir hayırsever tarafından tamir ettirildiği giriş kapısı üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır. Mihrabı çini, minberi ahşap olup müezzin ve kadınlar mahfili vardır.
Caminin hemen yanında önceleri sıbyan mektebi olduğu kitabesinden anlaşılan bina, elan görevli meşrutası olarak kullanılmaktadır. Kıble istikametindeki tarihi İbiş Paşa Köşkü ve İbiş Paşa Hamamı harabe halindedir.
Camiin yeterli meşrutaları, abdest alma yeri ve tuvaleti bulunmaktadır.

mollaaski_ic_1.jpg

mollaaski_ic_2.jpg

Camiin içinden iki görünüm.

mollaaski_kabir.jpg

Camiin mihrabı arkasındaki Molla Aşki'nin kabri.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

__________________________________________________________________________________

kayip camiler.jpg

Sultan Selim Medresesi Mescidi

selim_dis_1.jpg

Sultan Selim Medresesi'nin yandan görünümü.

selim_dis_7.jpg

Sultan Selim Medresesi'nin yan tarafından görünümü.

selim_dis_2.jpg

Sultan Selim Medresesi'nin Medipol Ünuversitesi Kliniği tabelası ve arkada mescid.

selim_dis_4.jpg

Sultan Selim Medresesi Mescidi'nin avludan görünümü..

selim_dis_5.jpg

Sultan Selim Medresesi Mescidi'nin yıkılmış olan minaresinin kaidesi.

selim_dis_6.jpg

Sultan Selim Medresesi Mescidi'nin kubbesinin arkadan görünümü.

selim_ic_1.jpg

Mescidin içi.

selim_ic_2.jpg

Mescidin içinden diğer bir görünüm.

selim_ic_3.jpg

Mescidin kubbesinin içeriden görünümü.

selim_ic_4.jpg

Mescidin cümle kapısının içeriden görünümü.

    SULTAN SELİM MEDRESESİ MESCİDİ

     Halıcılar, Vatan Caddesi üzerindedir. İlk önce Kanunî Sultân Süleyman tarafından H.955/M.1548'de babası Sultân Selim adına medrese olarak yaptırılmıştır.
    Mimar Koca Sinan'ın eserleri arasında yer alan bu medreseye, H.970/M.1562 yılında bir minare ilâve edilerek dershanesi mescide dönüştürülmüştür. 1958-1962 yılları arasında onarılan medrese, mescidiyle birlikte bir müddet Türk Yazı San'atları     Müzesi olarak kullanılmıştır . Halen kadro haricidir. Bu nedenle de imamı ve müezzini yoktur.
Hadikatü’l cevâmî’de aşağıdaki bilgi bulunmaktadır:

    selim_hadika.jpg

    16- Sultan Selim Medresesi Mescidi der kurb-i Halıcılar Köşkü
    Medrese Sultân Selîm Hân-ı Evvel'in binâsıdır ol eyyamda ol etrafın mescidleri kalîl olmağla, medrese-i mezkûrenin dershanesi devr-i Sultân Süleyman Hânî'de minare ve minber vaz'ı ve vazîfe ta'yîni ile mescid kılınmışdır. "Târihi Mescidühu tuhassenü'l-medresehu
"

    selim_hadika_tarih.jpg

    970 (1562/1563). Selîm Hân hazretlerinin tafsîl-i hâli cami'-i kebîri zeylinde mesturdur. Mahallesi yokdur.

    Medrese günümüzde “Medipol Üniversitesi Hastanesi’nin Vatan Kliniği” olarak kullanılmaktadır. Kitabelerinin olması gereken yerlerde kliniğin tabelaları yer almaktadır. Minaresi yıkılmış ya da sökülmüş olan camiin, kapısında “İbadet Yeri” yazılıdır ve kitabesi de yoktur. Sanırım var olan kitabesi sökülmüştür.

    _______________________________________________________________________________________

   Kitabe 8

   Kitase 7

   Kitabe 6

   Kitabe 5   

   Kitabe 4   

   Kitabe 3

   Kitabe 2

   Kitabe 1


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz