kitabeler.gif

Mimar Sinan Turbesi.jpg

Kitabe:

Ey iden bir iki gün dünyâ sarayına mekân
Cây-ı asayiş değildir âdeme mülk-i cihan
Hân-ı Süleyman'ın olub mi'mân bu merd-i güzîn
Yapdı bir cami' virirfirdevs-i a'ladan nişan
Emr-i sahile kılub su yollarına ihtimam
Hızr olub âb-ı hayâtı âleme kıldı revân
Çekmece cisrine bir tâk-ı mu'alla çekdi kim
Aynidir âyine-i devrâne şekl-i kehkeşân
Kıldı dört yüzden ziyâde mescid-i âlî bina
Yapdı doksan bir cami' bu azız kârdan
Yüzden artık ömr şiirdi akıbet kıldı vefat
Yatdığı yeri Huda kılsun ânın bâğ-ı cennet
Rıhletinin Sâ'î-i dâ'îdidi târihini
Geçdi bu demde cihandan pîr-i mi'mârân Sinan
996(1588)
Rûhiçün Fatiha ihsan ide pır ü civan

 

Fotograf: H.Veysel Güleryüz

 

__________________________________________________________________________________

kayip camiler.jpg

Karaköy Camii
(İstanbul-Karaköy)

Karakoy Camii-1a.jpg

Karakoy Camii-2.jpg

Karakoy Camii-3.jpg

Günümüzde yerinde Karaköy Yeraltı Geçidi bulunan Karaköy Camii'nin üç ayrı fotografı.

   Günümüzde Karaköy Yer altı Geçidi'nin bulunduğu ve eskiden Karaköy Camii’nin olunduğu yerde önceleri Fatih Sultan Mehmed zamanında yapılmış bir tekke bulunuyordu. Tekke zamanla harap olunca, 17. asırda yerine, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından bir mescit inşa edildi. Karaköy Camii olarak bilinen mescidin asıl adı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’dir. Zamanla bu caminin de harap olması üzerine, 1893’te İstanbul’a gelen ve daha sonra saray başmimarı olan İtalyan mimar Raimondo D’Aronco’dan aynı alana yeni bir cami inşa etmesi istendi. Mimar D’Aronco 1903’te, Sultan II. Abdülhamid’in emriyle, o zamanlarda moda olan ve İstanbul’da pek çok örneği bulunan “Yeni Sanat” tarzında bir cami inşa etti.
   Bu cami 1959 yılında meydanın genişletilmesi sırasında sökülerek Kınalıada’ya nakledilmek istenildi. Sökülen caminin parçaları bir gemiye yüklenerek adaya doğru yola çıktı. Ancak dalgalı denizde tekne yan yatınca, iyi bağlanmamış olan parçaların çoğu denize döküldü. Geriye kalanlardan iki parça mermer Kınalıada Camii’nin avlusunda bulunmaktadır. Abanoz ağacından oyularak yapılmış olan süslü ve nakışlı güzel mihrabı ise Kasımpaşa’daki Yahya Kethüda Camii’ndedir. Günümüzde bu camiin eski planlarına göre yeniden inşasına başlanması için çalışmalar başlamıştır. Ancak aynı plana göre yapılsa bile cami olma vasfından başka tarihsel hiçbir anlamı olmayacaktır.

_________________________________________________________________________________________

   Kitabe 2

   Kitabe 1


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz