kitabeler.gif

Bursa Tekkesi Kitabe.jpg

Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii

Kitabe:

Gâzî şehinşâh-ı cihan Dârâ haşem Mahınûd Hân
Fermân-ı hükmü her zemân mahz-ı kerâmetdir hemân
Lütf ü inâyet mâyesi câd ü himem sermâyesi
Ol nûr-ı mahzın sâyesi cism-i cihâna oldu cân
Asâr-ı hayr amelidir bezl-i nukûd âmâlidir
İhsan ü şefkat hâlidir ol şehryârın ân-be-ân
İşte bu medfûn iki zât-ı şeyheyn kerrûbî-sıfât
Fâtih’le etmişler sebât tutub bu mevzi’ de mekân
Bir ma’bed etmişler binâ vakt ile gelmiş inhinâ
Keşf idüb ol zill-i Hudâ tecdîde emr itdi hemân
Ol câmi’-i hikmet-medâr virmekdedir dehre nizâm
Tanzim-i devletdir merâm bâ-avn-ı Rabbü’l-Müste’ân
Ez-cümle dâ’im himmeti ister ki bulsun milleti
Izz ü refâh ve gayreti devrinde ol kutb-ı zemân
Böyle şehinşâh Huda çünki bize itdi atâ
Kadrin bilüb ile sıdk-ı du’â ile rûzân ü şübbân
Durdukca nih ü zemîn lûtfile Rabbü’l-âlemîn
Kılsun hatâlardan emîn Râsih budur vird-i zebân
Târih-i bâlâ câmi’ seyr it hem a’lâ cami’i
Yapdı bu vâlâ câmi’i emr eyleyüb Mahmûd Hân
1246(1830)

Bursa Tekkesi Dis.jpg

Eminörü'ndeki Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii

Bursa Tekkesi Turbe.jpg

Bursa Tekkesi Camii'nin girişinde, geniş pencereli bölümde camiin ilk banileri olan Şeyh Mehmed Geylanî ve Ali Geylanî Hazretlerinin kabirleri.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 

__________________________________________________________________________________

kayip camiler.jpg

Fatih Camii
(Yedikule)

Yedikule Camii Yeni-1.jpg

Yedikule Camii Yeni-2.jpg

Yedikule Camii Yeni-3.jpg

Yedikule Fatih Camii’nin Yedikule Hisarı içerisindeki harabe hali'ne ait fotograflar.

Fotografmar: H.Veysel Güleryüz.

   Yedikule Hisarı’nin avlusunda bulunan Fatih Camii, Fatih Sultan Mehmed tarafından Yedikule Hisarı ile birlikte Ayasofya Vakfına bağlı olarak yaptırılmıştır. Cami hakkında Hadikatü’l Cevami’de aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

            Fatih Camii Yedikule Hadika.jpg


   “Bânîsi Ebû’l-feth Sultân Mehmed Hân hazretleridir. Vakfı Ayasofya-i kebîr vakfına mülhakdır. Sultân Murâd-ı Râbi’ nedimlerinden Delî Hüseyin Paşa “nâm bir vezîr1” şehîden anda medfûndur. Kurbiinde nâzır-ı Dârü’s-sa’âde olan Maktul Beşîr Ağa’nın mektebi vardır. Kendi Üsküdar’da Doğancılar meydânında müstakil mezâristânda medfûndur.
Mahallesi vardır. Der mahall-i ma’lûm.”

                        Yedikule Camii Eski 1.jpg


                         Yedikule Camii Eski 2.jpg
   Fatih Yedikule Camii’nin yıkılmadan önceki iki fotografı. Kaynak: İstanbul’un Kaybolan Camileri-Müfid Yüksel

_________________________________________________________________________________________

   Kitabe 1


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz