kitabeler.gif

Mahmudpasa_2.jpg

Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısının İki Yanındaki Kitabeler

Kitabe:

Sağdaki mısralar şunlardır:

Cenâb-ı hazret-i sultan Osman han-ı sâlis kim
Bilür evkat-i hâms içre duâsin farzıayîn ebrâr
Sîrâcı dîn-i ikâmî müslimîn ol dâver-i asrın
Sabâhül hayri şevket cebhesinde matlâül envâr
Rizâül allahiçün olmağla dâim sâ’yi meşkûr
Bu âiî mabedin ihyasına hak eyledi ikdâr
Matâfî ehli sünnet kıble-i eshâbi taattdır
Zihni hayreyledi ol mecmâ-i memduhâi âsâr

Sol taraftakiler de aşağıdaki gibidir:

Kırâat eyleyûp âyati narı resmi Osmanî
Melâik mahfilinde fethûn olmaktadır her bâr
Bî hakkî arşü kürsü â’lâ bî hakki mescidi aksâ
Ola hoşnut rûhi Mustafa ve hazreti gaffar
Teveccüh eyleyüp dergâh-ı hakka hüsnü niyetle
Dedi tâmirine târih içün bu beyti istihzâr
İmâm-ı ahdolan Sultan Osman eyleyüb imdâd - 1169
Kılındı mâbedi Mahmûd Paşa yümnşle îmar - 1169

 

Fotograf: H.Veysel Güleryüz

Mahmud Paşa Camii

Mahmudpasa_4.jpg

Mahmud Paşa Camii'nin Cümle Kapısı.

Mahmudpasa_5.jpg

Ressam Nezih’in çizdiği Mahmud Paşa Camii’nin resmi.
Kaynak: Türk Sanat Tarihi
, Prof.Dr.Celal Esad Arseven

Mahmudpasa_6.jpg

Mahmud Paşa Camii'nin dış görünümü.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

__________________________________________________________________________________

kayip camiler.jpg

ACI MUSLUK MESCİDİ

Aci Musluk Mescidi Foto.jpg

Acı Musluk Mescidi'nin bugünkü yeri. Burada bir işhanı inşa edilmiştir.

Aci Musluk Mescidi Hadika.jpg

Hadîkatü'l Cevâmî'de Acı Musluk Mescidi ile ilgili yazı.

    66- ACIMUSLUK MESCİDİ
    Der kurb-ı Hoca Paşa.
    Acımusluk Mescidi'nin bânîsi Sahhâf Süleyman Efendi'dir. Merkadi nâ-ma'lûmdur. Sadr-ı a'zâm Maktul İbrâhîm Paşa minber vaz' eylemişdir ve civarında bir dârü'l-hadîs ve bir tek hammâm bina eylemişdir ve Hoca Paşa semtinde vezîr-i mez-bûrun mektebi ve tahtında sebîli dahi vardır. Mahallesi vardır.

     ACI MUSLUK MESCİDİ
    Cağaloğlu Cemal Nadir Sokağında bulunan bir mesciddi. Hadika'nın bildirdiğine göre, banisi Sahhaf Süleyman Efendi'dir. Minberini Maktul Nevşehirli İbrahim Paşa koydurmuştur. Yanında ise bir Dârü'l-Hadîs ve bir tek hamam yaptırılmıştı. Mescidin yapılış tarihi bilinme­mektedir.
    İstanbul Ansiklopedisinde, Acı Musluk Mescidi'nin sonraki durumu hakkında şu bilgiler veriliyor: "Uzun zamandan beri yarı yıkık duran minaresi temelinden yıkılıp kaldırılmıştır. Kesme taştan dört duvar üzerine çekilmiş kiremit örtülü bir çatıdan ibarettir"
    Bir ara Vakit gazetesinin kâğıt deposu olarak kullanılan mescidten ve Akşam gazetesinin kâğıt deposu olarak kullanılan hamamdan bugün iz kalmamıştır. Medrese ise, başlıca mimarî unsurlarını gösterecek biçimde ve halen matbaa olarak durmaktadır. Bu kısmın sağ tarafı boş bir arsadır, sol tarafına ise tek katlı ve lokanta olarak kullanılan bir yer bulunmaktadır.

_________________________________________________________________________________________

    Kitabe 5

   Kitabe 4   

   Kitabe 3

   Kitabe 2

   Kitabe 1


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz