kitabeler.gif

Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi

Zevki Kadin Cesmesi Kitabe-780.jpg

Şehinşâh-ı semâhat-keş zıll’ul-lahiî hayr-endîş
Cenâb-ı hazret-i Sultân Osmân-ı kerem-fermâ
Gevher-i dırahşân-ı bahr-ı hilâfet menba'-ı re'fet
Şeref-bahsâ-yı taht-ı saltanat hâkân-ı adl-ârâ
Ne şâhenşeh ki tahsîl-i rızâul-lâha tâlibdir
Ne şâhenşeh ki mazhar eylemiş tevfîkine Mevlâ
Hulûs-i kalbine bürhân-ı vâzıhdır o hâkânın
Ki cümle bendegânı mâil-i hayrâtıdır hattâ
Şebistân-ı harîm-i hâssının perverde-i ünsî
Yegâne-i dürr-i ismet şeb-çerâg-ı perde-i ulyâ
O yektâ gevher-i iffet-karîn-i pertev-i şevket
Üçüncü Kadın ol âlî-güher bânû-yi bâ-takvâ
Velî-ni'meti ya'ni o şâhenşâh-ı zî-şânın
Atasından olub bende-cû eltâf-ı lâ-tuhsâ
Muvaffak oldu ihsân-ı Hümâyûna olub şâyân
Rızâul-lah içün bu çeşmeyi sâr-ı eyledi inşâ
Hüdâvend-i cihân-bânın olub ikbâli rûz-efzûn
Ede bânîsi Hak sâyesinde mazhar-ı i'tâ
Emînâ mısra'-i târihi hem-kadr-i cevâhirdir
Üçüncü Zevkî Kadın kıldı icrâ gel iç mâ-i zülâl
1169

Zevkî Kadın Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi

Zevki-1-780.jpg

Zevkî (Üçüncü ) Kadın sıbyan mektebi ve önündeki çeşmesi.

Zevki Kadın Çeşmesi, Fındıklı'daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi önünde bulunmaktadır. Sultan Üçüncü Osman'ın üçüncü kadını olan Zevki Kadın'ın burada yaptırdığı Sıbyan Mektebi ve önündeki çeşme H.1169 (M.1755) yılında inşa edilmiştir.
Fındıklı’daki caddenin yapımı sırasında yol yükseltildiğinden sıbyan mektebi ile çeşme çukurda kalmıştır.
Çeşmenin cephesi tamamen mermerdendir. Kabartma şekillerle süslenen ayna taşı ve kemerinin üstü çok güzel bir görünüşe sahiptir.
Çeşmenin üst tarafında yer alan beş satırlık kitâbesi celî sülüs hatla yazılmıştır ve istifli ve giriftdir. Bu kiitâbe 1174 yılında vefat eden ve kabri Üsküdar’da bulunan, şair Emin Efendi’ye aittir.
Çeşme kitâbesinin alt tarafında bulunan çeşme aynasında ay-yıldız form içine yazılan tuğra maalesef kazındığından günümüze ulaşamamıştır.
Çeşme vesıbyan mektebinin asıl kitâbeleri günümüze ulaşamadığından mevcut kitabeler, hattat Muftafa Rakını tarafından tekrar yazılmış ve kitabelere ilk yazıldığı yıl olan H.1169 (M.1755) tarihi verilmiştir. Ancak kitâbelerde Mustafa Rakım'ın imzası bulunmamaktadır.


  Dörder mısralı beş satıra hakkedilmiş olan kitâbesinin sonundaki tarih beyitleri aşağıdaki şekildedir::

  Emînâ mısra'-i târihi hem-kadr-i cevâhirdir
Üçüncü Zevkî Kadın kıldı icrâ gel iç mâ-i zülâl
1169


  Zevki-2.jpg

Zevkî Kadın çeşmesinin günümüzdeki durumu.

.    _______________________________________________________________________________________

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz