kitabeler.gif

Baba-Ogul Cesme Kitabesi.jpg

Baba-Oğul Çeşmesi Kitabesi (Acıbadem)

Kitabe:

Hazret-i Abdülmacid Han’ı meali menkıbet
Ali Osman Han-ı Gazi’nin o şehdir ekremi
Ya’ni-kim Barüssaade Ağa’sı Tayfur Ağa
Ol veliy-yün-ni’metin mesrûrü şâd hürremi
Senmusahib manevi oğlu Besim Ağa ile
Kıldılar bünyâd bu çeşme-i müstahkemi
Hak veli-ni’meti nusratla kıslın dâimâ
Hızru İskender gibi ab-ı hayatın mahremi
Tarihin bende Nazif cevherdedir amber gibi
Kıldır vayek-kadem baba-oğul bu zemzemi
1260(1844)

Fotograf: H.Veysel Güleryüz

Baba-Oğul Çeşmesi

Baba-Ogul Cesmesi-1.jpg

  Baba-Oğul çeşmesi Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerinde dört yol ağzındadır. Sultan Abdülmecidin darüsaade ağası Tayfur Ağa tarafından 1260 (1844) yılında yaptırılan Acıbadem namazgâhının çeşmesidir. Çeşme, Abdülmecid’in harem ağası Tayfur Ağa ve manevi oğlu Besim Ağa tarafından 1844 yılında yaptırılmıştır. Bu çeşme de birçok çeşme gibi ilk yapıldığı günlerdeki gibi korunamamıştır. Cadde genişletilip namazgâh alanına bina inşa edilince, çeşme, 1985’de caddenin karşısına taşınmıştır.

      Baba-Ogul Cesmesi-2.jpg

  Çeşmenin mimari üslubu:
  Tek yüzlü, hazneli köşe çeşmesidir. Yalın bir cepheye sahiptir. Memerden yaplan aynataş, kitabe ve alınlık dışında çeşmenin ana malzemesi küfeki taşıdır. Ön yüzün sağ ve sol kenarlarında, seki üstünde yükselen sütunceler görülür. Sütunceİerin üzerinde alınlığın sağ ve solunda birer güneş motifi ortasında ise bir madalyon görülür. Madalyonun içinde olması gereken tuğra sonradan silinmiştir. Silinen tuğra, yüksek ihtimale kitabede de adı geçen Sultan Abdülmecid’e ait olmalıdır Çeşme, madalyonun üzerindeki tavus kuşu motifiyle sonlanır.

  Tayfur ve Besim Ağa’lar:
  Namazgâh ve çeşmeyi Sultan Abdülmecidin darüsaade ağası Tayfur Ağa ve oğlu ser musahip Besim Ağa birlikte yaptırmışlardır. Tayfur Ağa saraydan yetişip hazine-i hümayûn vekîli ve çeşmenin yapıldığı yılda darüsaade ağası, altı sene sonra Şeyhülharemeyn olup o sene sonlarında ölmüş; akıllı, tecrübeli bir zattı. Besim Mehmed Ağa gençliğinde saray hademelerindendi. Sonra musahip, ser musahip ve hazine vekili olmuştur. 1271’de (1757) darüsaade ağası oldu ve o sene azledildi. 1287 (1773) tarihinde Şeyhülharameyn olup 1288 (1774) yılında vefat etti. Çeşme üzerindeki tarih kitabesi, 1265 (1848) tarihinde ölmüş olan Nazif Mehmet Efendi’ye aittir. Üsküdar’da Menzilhane’de gömülüdür.

    _______________________________________________________________________________________

   Kitabe 12

   Kitabe 11

   Kitabe 10

   Kitabe 9

   Kitabe 8

   Kitase 7

   Kitabe 6

   Kitabe 5   

   Kitabe 4   

   Kitabe 3

   Kitabe 2

   Kitabe 1


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz