kitabeler.gif

Teşvîkiye Camii Kitâbeleri

Tesvikiye-9.jpg

Sol Taraftaki Kitâbe

Zînet-efzâ-yı makâm-ı mu’allâ hilâfet-i islâmiye u erîke-pîrâ-yı
Saltanat-ı Seniyye-i Osmâniyye Es-Sultân İbn Es-Sultân Es-Sultân

El-Gâzî ‘Abdülhamîd Hân Sânî Hazretleri taraf-ı eşreflerinden
İşbu câmiî şerîf derûnunda o salat-ı mefrûza idecek

Mü’minîn taraflarından bânîyi âlîsi olan vâlid-i kesîrü’l-mehâmid-i şehriyârları
Firdevs-âşiyân  Sultân Abdülmecîd Hân Hazretlerinin rûh-i pür-fütûhu

Fâtiha-i şerîfe ihdâsile şâd edilmek ümnîyye-i hayretiyyesiyle bin
Üçyüzon sene-i hicretiyyesinde tecdîd u tevsî’an inşâ edilmişdir.

Sene 1310

Tesvikiye-8.jpg

Sağ Taraftaki Kitâbe

Şeh-i âlî himem bu himmeti ihyâ eyleyüb kıldı
Ahâlîsi içün bu câmî’i zîbâyı nev bünyâd

Devâm-ı şevket içûn eyleyüb hayr duâ itdi
İki târih cevher mâyesi Zîver kulu inşâd

_____________________________________________________________________________________

Teşvîkiye Camii

Tesvikiye-7.jpg

Teşvîkiye Camii, İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Nişantaşı, Teşvîkiye Caddesi’nedir. Cami, H.1209 (M.1794) yılında Sultan Üçüncü Selim tarafından "Haseki Tarlası (Mir'ât-ı İstanbul'da bu isimde geçmektedir)" adı verilen mevkide yaptırılmıştır. Sultan Abdülmecid H.1270  (M.1853)’de ilâveler yaptırarak genişletmiş ve H.1310 (M.1892)’de ise Sultan İkinci Abdülhamid, babası adına tecdîd ettirmiştir.
Kapı kitâbesi H.1209 tarihlidir. Ayrıca; (Eser-i Evkaf-ı Mecîdiye - Mahalle-i Cedîde-i Teşvîkiye) diye bir kitâbe daha bulunmaktadır.

Tesvikiye-2.jpg

Camiin arkadan görünümü.

Cami, fevkânî yapıdadır. Duvarları kârgir, kubbesi ahşaptır. Sağında ve solunda meşrûta odaları vardır. Minaresi şişhaneli ve küfeki taşındandır.

Tesvikiye-4.jpg  

Camiin yahdan görünümü.


Caminin geniş avlusunda Sultan Üçüncü Selim H.1205 (M.1790) ile Sultan İkinci Mahmud’un H.1226 (M.1811) tarihli tüfek ile nişan attıklarına dair nişantaşları bulunmüktadır.

Nisan Tasi-1.jpg Nisan Tasi-2.jpg

Caminin avlusundaki nişan taşları.

Caminin plânı 13mx12m boyutunda, kareye yakın dikdörtgendir. Yaklaşık 24mx15m boyutunda zemin katının bir bölümü son cemaat yeri olarak ayrılmış, bir hünkâr mahfilinden (daire-i hümâyûn) oluşmaktadır. Teşvîkiye Camii, Dolmabahçe Camii ve Ortaköy Camii ile aynı yıllarda yenilenmiştir.

Tesvikiye-5.jpg

Camiin içinden bir görünüm.

Tesvikiye-3.jpg

Camiin içinden diğer bir görünüm.

 _______________________________________________________________________________________

  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz