kitabeler.gif

Hacı Beşir Ağa Çeşmesi Kitâbesi

haci besir aga cesmesi kitabesi-1.jpg

Menba'-ı cûd ü mekârim zir-i beyt-i kerîm
Çeşme sây-i südde-i dergâh-ı fahrü'l-mürselîn
Ya'ni kim Darü's-Sa'âde Ağası Hacı Beşir
Bu hayırlı çeşmeyi yapdırdı ol zât-ı güzîn
Dedi hâtîf mevkiin tahsin idüp târihini
Nûş kıl bu çeşme-i zîbâya gel mâ-i ma’in
1150 (M.1737)

Hacı Beşir Ağa Çeşmesi

haci besir aga cesmesi-1.jpg

Koca Mustafa Paşa Camii (Sümbül Efendi Camii) avlusundaki Hacı Beşir Ağa sütun çeşmesi.

Hacı Beşir Ağa İstanbul’da bir düzineye yakın çeşme yaptırmıştır. Bu çeşmeler içerisinde en küçüğü ve zarifi Koca Mustafa Paşa Camii’nin (Sümbül Efendi Camii) avlusunda bulunmaktadır. Çeşme bir sütun çceşmedir ve H.1150 (M.1737) yılında yapılmıştır. İstunbul’un artan nüfusu ve buna bağlı olarak artan su ihtiyacını mevcut su kaynakları karşılayamaz duruma geldiğinden yapılan çeşme sayısı hem azalmış ve hem de küçük boyutlara indirgenmiştir.
18. Yüzyıldan itibaren meydan çeşmelerinin fonksiyonlarına sahip olan ve zamanın teknik olanakları nedeniyle artık haznesi bulunan büyük çeşmeler yapılmamaya başlanmış ve yeni yepılan çeşmeler sütun şeklinde inşa edilmiştir. Bunların en ilginç ve zarif örneklerinden biri de Koca Mustafa Paşa Camii’ndeki Hacı Beşir Ağa Çeşmesi'dîr,
Hacı Beşir Ağa, zamanının entelektüel ve hayırsever bir kişisi idi. Cami, medreseler, sebiller ve çeşmeler gibi bir çok eserin bânîsi olan Hacı Beşir Ağa'nın yaptırdığı bu sütün çeşme yuvarlar mermerdendir. Üzerinde, üstü sivri basık kubbe görünümünde bir başlığı vardır. Lotus-palmet kornişin altında altı satırlık Şair Yahya’nın tarih düşürme manzumesi olan bir kitâbesi bulunmaktadır. Kitabenin altındaki küçük ayna taşı dikdörtgen çerçeve içinde dalgalı kaş-kemer motifi içinde bir çiçek motifi ile süslenmiştir ve teknesi yoktur.

haci besir aga cesmesi-2.jpg


  Hacı Beşir Ağa Çeşmesi'nin genel görünümü.::

tarih dusurme mısraı.jpg

 Çeşme kitâbesinin tarih düşürme beyiti.

.    _______________________________________________________________________________________

   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz