kitabeler.gif

Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

AA-9.jpg

Bais-i ihya-yı dehr oldu vücûd-i devleti
Kıldı âb-ı cûdin icrâ sû-be-sû Şâh-ı zaman
Ni’met-i adli bütün dünyayı dil-sîr eyledi
Teşnegâha verdi Hızr-ı himmeti bir taze can
Cisr-i derbende husûsâ yapdı bu nev çeşmeyi
Nûş edib âbın duâ etsün o şâha reh-revân
Tarhı dil-keş âbıdır mânende-i âb-ı hayat
Tâk-ı zîbâsı müzeyyen hemçü tâk-ı âsumân
Cevherîn târih-i dil-cû yazdı Rif’at bendesi
Kıldı Han Mahmûd-u Adlî çeşmeden cûdin revân
Sene 1247 (1831)

Kitâbenin Türkçesi:

“Varlığı ve devleti dünyanın canlanmasına vesile oldu. Zamanın sultanı akıttığı sularla her yeri doyurdu. Onun adâleti de bütün dünyanın gönlünü kazandı. Bostancıbaşı Köprüsü'ne özel olarak bu yeni çeşmeyi yaptırarak, bu iyiliğîyle susamışlara taze can verdi. Bu yoldan gaçenler suyu içsinler ve o şâha dua etsinler. Bu hayat iksiri benzeri su bütün susayanlar içindir. Çeşmeyi süsleyen yüksek kemer sanki gökyüzünün takı gibidir. Kullarından Rifat da gönül çekici tarihini yazdı: “Kıldı Han Mahrrûd-ı Adlî çeşmeden cûdin revan” (Suttan II. Mahmud bu çeşmeden su akıttı).

Çeşmenin üst tarafındaki yazı

AA-7.jpg

Bânîsi Mahmûd-u Adlî Gâzî Han
Bendesi benna-i Şeref kıl bir ihsan
1247 (1831)

Günümüz Türkçe’sine çevirirsek:
“Bu çeşmeyi yaptıran mahlası Adlî ve Gâzî olan Sultan Mahmud’dur. Ustası da kullarından olan Şeref’tir. Onlara bir duada bulun.”

AA-8.jpg

Sultan Mahmud'un çeşme üzerindeki tuğrası.

AA-4.jpg

Çeşmenin tam görünümü.

 _______________________________________________________________________________________

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz