kitabeler.gif

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

Harem Kapisi Kitabesi Kucuk.jpg

Harem İskelesi Tarafındaki Kapının Kitâbesinin Metni

Şehr-i yâr-ı maşrûk-u mağîb şehinşâh-ı zamân
Zıll-ı Mevlâ âfitâb-ı dâd Hân Abdülmecîd
Sâha-i ikbâlinin çârûb keş-i perr-i Hümâ
Dergeh-i ihsânına cûd-u kerem kemter a’bîd

Adline in'âmına irfânına ol dâverin
Kul olurdu sağ olmuş olsa Hârûn-u Reşîd
Asker-i hâss-ı hümâyûnun bu vâlâ kışlasın
Kıldı pek a'lâdan a'lâ resm-i dil-cûsun mezîd

Eskiden bâlâ idi ammâ dü-bâlâ eyledi
İşbu cây-ı dil-keş-ü ra'nâyı imâr-ı cedîd
Semt-i feth-ü nusrete açıldı elhâk bir kapu
Pâdişâh ilhâm ile kıldı bu nev bâb-ı bedîd

Dâimâ sıhhatle ömr-ü sermed-ü iclâl ile
Sâye-i şâhânesi tâ haşre dek olsun medîd
Yazdı bu târîh-i cevher-dârını kilk-i Lebîb
Kışla-i dil-cû-yu ra'nâ kıldı Hân Abdülmecîd
1258

Kitâbe günümüz Türkçe’siyle yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir.

Dönemin şahlar şahı, doğunun ve batının hükümdarı
Allah’ın gölgesi, adalet güneşi Abdülmecid Han
Geniş talihi Hüma kuşunun kanadıyla süpürür gibi
İyilik kapısıyla kullarına cömertlik ve eli açıklığını

Adaletine, iyiliğine, kültürüne o hükümdarın
Harun Reşid (*) sağ olsaydı kul olurdu
Padişahın hassa askerinin bu büyük kışlası
Cazibesini daha da çok arttırdı

Eskiden üstündü ama iki kat üstün yaptı
Cezb eden bu güzel mevkiyi yeniden imar ederek
Hiç şüphesiz Allah’ın yardımı ile açıldı bu kapı
Bu yeni kapıyı padişah Allah’a hamd ederek yaptı

Daima ömrü sağlıkla ve artarak sürsün
Parişahın himayesi kıyamete kadar sürsün
Lebib’in kalemi noktalı harflerle yazdı tarihini
Cazip kışlayı pek güzel yaptı Abdülmecid Han
1842
(*) Abbasî halîfesi (766-809)

 

Harem İskelesi Tarafına Bakan Kapı

Harem Kapisi Kucuk.jpg

Selimiye Kışlası

Selimiye Kislasi Tepeden.jpg

 _______________________________________________________________________________________

Selimiye Kışları Kapılarının Kitâbeleri-2   

Selimiye Kışları Kapılarının Kitâbeleri-1

   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

 Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi

 Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi

  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi

  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri

  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz