kitabeler.gif

Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

Sultan Üçüncü Selim'in Nişan Taşı Kitâbesi

Nisan Tasi-1.jpg

Kitâbenin Metni

Şehinşâh-ı bây-ü gedâ Sultân-ı kerrûbî lek’e
Dârende-i feyz-i Hüdâ ferman revâyı bahr-ü ber
Sultan Selîm-ü kâmuran zıllı cenâb-ı müsteân
Şâyestedir hâkânıyân olsa âna der-bân dır
Hem pâdişâh ced be ced hem dâver-i âlî pesend
Evsâfına yok had ad hurûc eylesün dürri güher
İşbu mahal-li canfezâ Teşvîkiye oldu sezâ
Ol dâver-i rüstem ve gâ hem pertev-i şems-ü kamer
Ol pâdişah bin pâdişah şehinşâh-ı encâm-ı sâye
İşbu derhatı celve ki etdikde çün nûr-i beser
Tab-ı hümâyun heman meyl etdi koysun bir nişan
Kıldı tüfenk ruz-i nişan dest-i şerîfin çün makarr
Bin iki yüz altmış aded giz menzirli buldukda had
Etdi tüfengin zîb-ü yeddü ikbal ile pâ-ger-ü fer
Oldu tüfeng âteş-i feşân mânende-i berk-ü cihan
Urdu sebûyu bîgehân oldu heman zîr–ü zer
Şâirliğin geldi yeri sarf ile dürr-ü güheri
Bir ta’miye kıl gelen ter-i bin yılda olmaz bu eser
Yazdı kalem gâyet garîk-i ihsâna oldu mest-ü-hak
Târihini yaz yâ feyz-ü hak sabaş ide ehl-i hâzır
Anda tüfengin zarbiyle ehl-i hâzır tâ kim bile
Urdu sebûyı harb ile Sultan Selim-i temur
1205

Sultan Mahmûd-u Adlî'nin Nişan Taşı Kitâbesi

Nisan Tasi-2.jpg

Kitâbenin Metni

Şehinşâh-ı cihâniyân hazret-i Mahmûd-u şahverân
Sezâdır hasr-ü darr-ü iraderinde olsalar derban
Hüda serine mazhar eylemiş zât-ı hümâyûnun
Buldu cihan ân-be-ân be-hak izz-ü dizden
Heman her noktayı zikr-ü amele olur bina
Selim devr-i maarifde bulunmaz vasfına pâyân
Yanındadır bir çift tüfenk endazlık feni
Ki zîrâ tâ bî-kaf urur görünce sâye-i murgâne
Ânın tüfengine kuş konmaz olaydı ankâ-veş
Sedâ-yı kurşunu kal’a-yı kâfî eyleye lerzân
Ki ezcümle bu câ-yı dilfezâya geldi seyr içün
Bakıb bâlâ-yı gühden gördü senin kurşun endâzın
Çıkıb uçlar mücevherle dediler Aliyâ târih
Sebunun âb-ı rûyun dökdü penc kurşunda Mahmud Hân
1226

_____________________________________________________________________________________

Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları

 

   Teşvîkiye Cami-i yapılmadan önce, bir zamanlar tamamen boş arazi olan bu yere Haseki Bahçesi adı verilmişti. Bu alanda çeşitli zamanlarda atış talimleri yapılmaktaydı. Sultan Üçüncü Selim burada tüfek ile atış talimleri yaparak karşı tarafa dikilen testileri vurduğundan buraya yukarıda gördüğünüz ve üzerinde bu talimi anlatarak tarihini veren bir nişantaşı dikilmiştir.

  Aynı alanda Sultan Murâd-ı Adlî'de tüfek talimleri yapmıştır. Sultan, gene karşı tarafa dikilen testiye ateş ederek vurduğundan, bu ikinci nişan taşı da anan adına ve üzerine hikayesi anlatılıp tarihi belirtilerek dikilmiştir.

 _______________________________________________________________________________________

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi

  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri

  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz