kitabeler.gif

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Cephane-Kitabe-800.jpg

Cephane Kapısı Kitâbesinin Metni

Şâh-i âlem Hazret-i Abdülmecîd Hân'ın Hudâ
Ömrünü ikbâlini iclâlini etsün ziyâd
Kâinata sâyesidir sâha-i dârü'l-emân
Dergeh-i lûtf-ü a’tâyı âleme bâb-ı murâd

Bendegân-ı âsûde dünyâ rahat âlem şâdumân
Kevn-i cennet gibi buldu a’hd-ü a’dlinde âbâd
Zîver-i engüşt-i tedbîri mekîni dâd-ı Hak
Ol Süleymân zamânı âlem eyler inkıyâd

Tarz-ı nev dîl-keşle ta'mîr eyleyüb bu kışlayı
Cünd-i hâssın eyledi tekrar mesrûr-ü'l-fu'âd
Bâ-husûs açdı bu bâb-ı feyz-i semti nusrete
Âyet-i innâ-fetehna’dan edince ictihâd

Der lisân-ı hâli tıbbıtüm fedhulûhâ hâlidîn
Her küşâd oldukca işbu bâb-ı vâlâ-midâd
Dürrü-feşân oldum Lebîbâ bende bu târîh ile
Müjde bâb-ı fevz-ü nusret kışlada oldu küşâd
1258

dîn Abclülmecîd
1269

 

Kitâbe günümüz Türkçe’siyle yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir.

Allah, âlemler padişahı Abdülmecid Han Hazretleri’nin
Ömrünü, bahtını, kudretini çoğaltsın
Kâinata gölgesidir güvenli yeri
Lütuf ve bağışlama dergâhıdır, âleme murat kapısı

Kullar müsterih, dünya rahat, âlem neşeli
Adaletli zamanında Cennet gibi huzur buldu
Süslü yüzüğü, ülke yönetiminde Allah’ın adaleti
O Süleyman zamanı âlem itaat eder

Yeni tarzda, cazip, bu kışlayı tamir edip
Hassa askerlerinin tekrar gönülleri şenlendi
Özellikle Allah’ın yardımı ile açıldı bu bolluk kapısı
“innâ-fetehna” ayetinden içtihat edince

Durumu der ki, tıbbıtüm fedhulûhâ hâlidîn
Yazılır, her açılışında bu büyük kapı
Lebîbâ ben de inci saçan bu tarih ile
Müjde, Allah’ın yardımı ile kışla açıldı
1842

 

 

Cephane Kapısı

Cephane-Kapisi-800.jpg

Selimiye Kışlası

Selimiye-Yukardan-800.jpg

 _______________________________________________________________________________________

Selimiye Kışları Kapılarının Kitâbeleri-3 

Selimiye Kışları Kapılarının Kitâbeleri-2   

Selimiye Kışları Kapılarının Kitâbeleri-1

   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

 Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi

 Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi

  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi

  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri

  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz