kitabeler.gif

Doğancılar Maksemi Kitâbesi

01-800.jpg

02-800.jpg

03-800.jpg

04-800.jpg

05-800.jpg

06-800.jpg

07-800.jpg

08-800.jpg

Kitâbe

Şeh-i Dâr-i-ahsem şevketlû Sultân Ahmed Hân-ı Gâzî
Ki dest-i lütfü hemçû ebr-i nîsân feyz-nişâdır

Cihânbân-ı muzaffer şehriyâr-ı ma'delet-perver
Ki dâ'im himmeti masrûf-u terfîh-i berâyâdır

Kılan ol şehriyânn devlet-ü ikbâlini te'yîd
Vezîr-i a'zam-ı Dâmâd İbrâhim Pâşâ'dır

Kemâl-i cûd-ü ihsâniyle ol sadr-ı kerem-kârın
Delîl-i rûşen-i makbûl bu âb-ı musaffâdır

Şeref-âbâd içündür aslı amâkım bu nîmetden
Bu şehr-i Üsküdâr'a külli hisse peydâdır

Hele hakka şehinşâh-ı cihân-ü sadr-ı zî-şâna
Bu cârî hayr-ı pûk-ı bî-bedel tevfîk-i Mevlâdır

Hûdâ ikisinin de ömr-ü ikbâlin kıla efzûn
Ki dest-i re'fet-ü ihsanları eltâfa mecradır

Nedîmâ âb-ı cârîsin görünce söyledi târîh
Bu maksem vâye-mend-i cûd-i İbrahim Pâşâ'dır

1131

 

Kitâbenin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Keskin kılıçlı şah, heybetli Gazi Sultan Ahmed Han
Ki onun cömert eli bereket, bolluk bahşedendir

Muzaffer, Dünya’nın koruyucusu, adaletli padişah
Ki her zaman lutfunu insanların refahı için harcamıştır

O padişahın bahtını, talihini güçlendirsin
Vezir-i azamı Damat İbrahim Paşa’dır

Tamamen cömert lutfuyla o bağışlayan vezirin
Açıkça delili kabul olunsun, bu saf sudur

Aslında amacı bu nimetle imar etmek içindir
Bu Üsküdar şehrine fazla hisse vardır

Hele cihan padişahı ve şanlı şerefli vezire hakkı
Bu akan eşsiz, temiz hayır Allah’ın yardımıdır

Allah ikisinin de ömrünü bahtını çoğaltsın
Ki merhametli eli ile lütufları iyilik kaynağıdır

Nedim, akan suyu görünce tarihini söyledi
Bu su kaynağı kısmetli, cömert İbrahim Paşa’nındır

1709

 

Doğancılar Maksemi

IMG_3490.JPG

Üsküdar’daki Sultan Üçüncü Ahmet Çeşmesi’ne su sağlayan sistem Sadrazam İbrahim Paşa tarafından eşi Fatma Sultan'la ortak olarak yaptırılmıştır ve bu tesisata “İbrahim Paşa Su Yolları” adı verilmiştir. İbrahim Paşa suyunun kaynakları Merdiven köyü civarındaki Karaman Çiftliği ve Sazlı Dere dolaylarındadır. Bu sular, “kubbe” adı verilen ve günümüzde harap durumda bulunan üstü kubbeli bir toplama odasında birikir. Bu toplama odasından sonra, İbrahim Paşa suyu; kireç ocakları, Taşlıdere, Küçük Çamlıca, Semerci bağı, Seyitahmet ve Karlık bayırı yolunu izleyerek, yer yer künklerle, yer yer galeri şeklindeki bir mecra ile Doğancılar'daki makseme ulaşır.

Maksem, şehir suyunun bölüştürüldüğü, kol ve dallara ayrıldığı yere verilen isimdir.
Doğancılar’daki maksem, sekiz köşeli bir prizma oluşturan bir gövde ile üstünde kurşun kaplı bir kubbeden ibaret kârgir bir yapıdır. Maksemin içinde, gelen suyun toplandığı bir hücre ile giden suyun borulara bölündüğü üç hücreden oluşan küçük bir bölüştürme sandığı bulunmaktadır. Maksem duvarlarının dış yüzünde, metni şair Nedim tarafından yazılmış tek satırlık bir kitâbe kuşağı bulunmaktadır. Sekiz köşeli yapının her yüzüne bir beyit sığdırılarak yazılmış bulunan bu tarih kasidesinin tam metni yukarıdayukarıda verilmiştir.
Gene bu yapıda küçük bir çeşme de bulunmaktadır.

IMG_3477.JPG

Maksemin arkadan görünümü.

IMG_3491.JPG

Maksemdeki çeşmenin ayna taşı.

IMG_3493.JPG

Maksemin Doğancılar caddesinden görünümü Sol tarafta Çakırcıbaşı Hasan Paşa (Doğancılar) Camii'nin avlu duvarı görülmektedir..

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Zühtü Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz