kitabeler.gif

Mihrişah Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Mihrisah-Kitabe-800.jpg

Çeşme Kitâbesi:

Cenâb-ı Vâlde Sultân hayr asar-ı zîşân kim
Rızâ-cûy-u Hudâ müstağrak-ı ihsânıdır ekvân
İnâyet menba-ı Sultân Selîm'e mehd-i ulyâdır

Aceb mi cûybâr-ı lûtfu olsa böyle bî-pâyân
Fuyûzât-ı hîmemdir muktezâ-yı meşreb-i sâfı
Hulûsyile eder icrâ-yı şükr-ü nîmet-i Yezdân

Sebîl-i hâkında ez-cümle edüb bu çeşmeyi bünyâd
Zülâl-ı cûdu kıldı teşnegânı te’mîne-i reyyân
Bu cây-ı behcet-efzâyı kılub cennet gibi şâdân

Sanırsın selsebîlin aynın etdi sû-be-sû cûyân
Sevâbın Fâtma Sultân'a ihdâ eyledi tâ kim
Kenâr-ı âb-ı Kevser’de ola etrâfa feyz-i efşân

O hürr-ü âyine hem-dem duhter-i pâkîzesi zîrâ
Henüz ma'sûm iken etmişdi azm-i Ravza-i Rıdvân
Revân etdi âna şîr-ü şeker-veş işte âb-ı saf

Ki cûş-u şefkatiyle rûh-u pâkin eyleye şâdân
Suyun âb-ı hayât-âsâ için ol çeşme-i feyzin
Olur böyle du'âsı hayrı icrâ eyleyüb şükrân

O cennetde safâsın bu devletde ola bâkî
Hudâ Sultan Selîm'e eyleye hem ömr-ü Hızr ihsân
İki târîh yazdım Vehbiyâ bir beyt-i dil-cûda

Safâ ile akar su gibi ezber etmeğe şâyân
Revândır Fâtmâ Sultân ruhuna o âb-ü-sâf
Bu aynı etdi cârî bahr-ü cûd-ü Vâlide Sultân
1206

 

Kitâbenin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Vâlide Sultan cenapları ki hayır eserleri ile ün salmış ki
Allah’ı razı etmek için, varlıkları ihsana gark ola
Lütuf kaynağı Sultan Selim’in annesidir

Herkese akar su lutf etse mi böyle sınırsız
Saf temiz huyu bol yardım yapmak ister
Gönülden Allah’ın nimetlerine şükr eder

Hayrâtı olarak özellikle bu çeşmeyi yaparak
Cömertçe, temiz suyla susamışları suya doyurdu
Buranın güzelliğini arttırıp Cennet gibi bahtiyar etti

Sebilin tıpkı her taraftan aktığını sanırsın
Sevabını Fatma Sultan’a hediye etti o ki
Çevreye feyz dağıtan Kevser suyunun kenarında sanırsın

Çünkü o aynada her zaman temiz kız kardeşi
Henüz masumken Cennet’e gitmeye azmetmişti
Akıttı ona süt ve şeker gibi işte saf suyu

Ki coşan şefkatiyle temiz ruhunu şad eylesin
O bereketli çeşmenin âb-ı hayata benzeyen suyunu içen
Hayırı yapana şükran ederek böyle duası olur

O Cennet’te neşe bulsun, bu devlette kalıcı olsun
Allah, Sultan Selim’e Hızır ömrü ihsan iylesin
İki tarih yazdım yâ Vehbi ikisi taze bir beyit ise gönülden

Gönül şenliği ile akar su gibi ezberlemeye yakışır
Fatma Sultan’ın akandır ruhuna o saf su
Vâlide Sultan’ın deniz gibi cömertliği bu eseri yaptı
1793

 

Mihrisah-Perspektif.jpg

Mihrisah-Yandan.jpg

Mihrisah-Onden.jpg

Çeşmenin üç ayrı görünümü.

Mihrişah Vâlide Sultan Çeşmesi

Üsküdar’da Karacaahmet, Aşçıbaşı Mehmetağa yakınındaki iki yolun kavşak noktasında bulunmaktadır. Mermerden yapılmıştır. Ayna taşı Türk Rokoko kabartma süslemelidir. Dört ince sütün üzerine çıkma bir kornişle oturtulan ve bir saçakla yağmurdan koruma altına alınan üçer mısralı sekiz satıra kazınmış talik yazılı kitâbesi Sünbülzade Vehbi’nindir ve şu kıta ile sonlandırılmaktadır:
Hudâ Sultan Selim’e eyleye ömr-ü Hızır ihsân
İki tarih yazdım Vehbiyâ bir beyt-i dilcûda
Safa ile akar (su gibi ezber etmeye şâyân)
1206 (1791 M.)
«Bu aynı etti cârî bahr-î cûd-i Vâlide Sultân»
1206 (1791 M.)

IMG_3593.jpg

Küçüksu'daki Mihrişah Vâlide Sultan Camisi.


Üçüncü mısrada parantezle ayrılan kısım 30 eksiğiyle 1176 tutmaktadır. Son mısra tamamdır. Yaptıran Sultan Üçüncü Selim’in annesi ve Sultan Üçüncü Mustafa’nın eşi Mihrişah Vâlide Sultan’dır. 1220 (1805 M.) yılında ölmüş ve Eyüp’te Bostan iskelesindeki türbesine gömülmüştür.

Kumbarhane Camii.jpg

Halıcıoğlu'ndaki Kumbarahane Camisi.

Hayırsever, iyilik yapan ve bağışlama arzusunda idi. Haliç, Halıcıoğlu’ndaki Kumbarahane (*) camisi, Mihrişah Vâlide Sultan adına yapılmıştır. Mihrişah Vâlide Sultan’ın Küçüksu’da, Küçüksu namazgahının içinde dört yüzlü bir çeşmesi ile bir de camisi vardır. Bunlardan başka, Eyüp’de türbe, hazîre, imaret (aşhane), okul, sebil ve çeşmelerden oluşan bir külliyesi vardır.

(*) Kumbarahane: Kumbara denilen mermi yapılan fabrika. Kumbara ile atış yapan topu kullanan askerler kışlası, humbarahâne.

Kucuksu-Cesmesi.JPG

Küçüksu'daki Mihrişah Vâlide Sultan çeşmesi.

Mihrişah-Kulliyesi.jpg

Eyüp'deki Mihrişah Vâlide Sultan külliyesi.

 _______________________________________________________________________________________

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi

 Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4 

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2   

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1

   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

 Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi

 Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi

  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi

  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri

  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz