kitabeler.gif

Arap Camii, Âdile Sultan Şadırvanı Kitâbesi

A1-780.jpg

A2-780.jpg

A3-780.jpg

A4-780.jpg

A5-780.jpg

A6-780.jpg

A7-780.jpg

A8-780.jpg

Kitâbe

Devletde Mehmed Ali Paşa yegâne
Çok mensibi ihrâz ile buldu şeref-ü şân
Zarbhâne ve Tophâne ve mâbeyh-i müşîr
Serasker ve sadr oldu nice kere kapudân

Sehr eyledi zâtını hem şehinşâh-ı âlem
Buldu nice ikbâl ve nice ref’et unvân
Bir âsaf-ı memdûh ve diler idi ni çâre
Âher-i ânîde kıldı hebâ şîve-i devrân

Ol dâver-i zîşânı ehl-i gâib edince
Hâtıralarını kıldı elem sahr-ı perîşan
Rûhu içün ecr-ü hasenât etmeğe tahsil
Oldu harem-i muhteremi vâsıta-i cûyân

Yapdırdı bu sarnıc ile bu şadırvanı
Şâd oldu Arab Câmi-i semtindeki sükân
Su zahmeti çekmekde idi erdi refâha
Bâ-necîmle ahâli-i mahalle ile atşân

Hakîkî güzel hayr-ı azîm oldu yerinde
Şâmil eser-i lûtfu benî âdeme her ân
Hak yoluna bu âb-ı revân işte revândır
Alsun su tevzî edüb andan ehli îman

Gördükce cihan halkı ten’am bu eserder
Elbette hüdâ ecr-i cezîlin eder ihsân
Merhum olub mağfiret ver himmet vâsıl
Ser çeşme-i Kevser’den ola rûhi de reyyan

Hem zevce-i zîşânı o sultân-ı mükrrem
Çok hayra muvaffak ola durdukca bu ikvân
Hem duhter-i sa’id anteri ikbâl-ü şerifle
Âlemde bula iffet-ü ömr-ü firavun (feâvan)

Bu beyt ile atşanı senih eyleye tebşîr
Har mısrâ’ı târih-i itmâmın eder îlân
Buldu suyunu şadırvan oldu bak inşâ
Sarnıcı metîn kıldı binâ Âdile Sultan
1285

Kitâbenin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Devletde Mehmed Ali Paşa tekdir
Mertebesini çok çalışarak buldu, şeref ve şanla
Darphane ve Tophane ve mabeyn dairesi müşiri
Ordu komutanı ve sadrazam oldu birçok kez kaptan

Uykusuz bıraktı kendisini hem alemin padişahı
Birçok yüksek mevkiye erişti ve birçok rütbe lütfedildi
Övülen bir vezir ve yiğit idi ne çare
Ziyan oldu hemen dünyanın sözü

O şanlı veziri kaybedince
Gönüllerini elem sardı uykuları perişan
Ruhu için sevap ve hayırlı işler yapmaya uğraşır
Oldu, saygıdeğer hanımı aracı arayarak

Yaptırdı bir sarnıç ile bu şadırvanı
Arap câmii semtinde oturanlar memnun oldu
Su zorluğu çekmekteydi, bolluğa ulaştı
Bütüm mahalle halkı ile susayanlar

Gerçekten büyük ve güzel bir hayır oldu yerinde
Lutf ettiği eser her an insan oğlunun hepsineydi
Bu akan su, işte Allah yolunda akandır
İman sahipleri ondan suyu dağıtıp alsın

Cihan halkı gördükçe bolluğu bu eserden
Elbette Allah bol bol sevabını bağışlar
Öldüğünde günahlarını bağışla, ulaşan himmetiyle
Kevser çeşmesinden ruhu da suya doysun

Hem şerefli hanımı o saygıdeğer sultanı
Bir çok hayırı başarsın durdukça bu alemler
Hem kızının mübarek talihi mutluluk ve yücelikle
Alemde sağlık bulsun ömrü inatla

Bu beyitle susamışı müjdelerek neşelendir
Her mısrası tamamlanma tarihini ilan eder
Buldu suyunu, bak şadırvan yaptı
Sarnıcı sağlam inşa etti Âdile Sultan

1868

 

Arap Camii, Âdile Sultan Şadırvanı

Sadirvan-1.jpg

Arap Câmii 14 Temmuz 1807 günü oluşan bir yangında yanmış ve tekrar yenilenmiştir. 1868 yılında Âdil Sultan Mahmud Han hazretlerinin kızı Âdile Sultan tarafından güzel bir sarnıç yapıldığı gibi bir de şadırvanı yenilenmiş ve üzerine kitabesi yazılmıştır.

Sadirvan-2.jpg

Sarnıcın üzerine aşağıdaki kitabe yazalmıştır:

Her mısrâ’ târih-i itmâmın eder îlân
Sarnıcı metîn kıldı binâ Âdile Sultan

Anlamı:

Her mısrası tamamlanma tarihini ilan eder
Sarnıcı sağlam olarak yaptırdı Âdile Sultan

Sadirvan-3.jpg


Şadırvanı ilk yaptıran Sultan Manmut'un annesi Sâliha Sultan'dır. Şadırvanın ilk kitabesi ise aşağıdadır:

Didiler her biri tahsîn edüb târih-i etmâmın
Bu ahsen-i câmi-i tevsî kıldı valde sultan

1147

Anlamı:

Her birini beğenerek tamamlanmasına tarihini dediler
Bu su deposuyla câmiyi genişletti Valde Sultan

1734

.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii Kitâbesi Ortaköy, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbeleri Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Paşa Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz