kitabeler.gif

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii Kitâbesi

Kitâbe-800.jpg

Kitâbe

Zât-i iffet-sîreti Üçüncü İkbâl Hânım'ın
İsmi-veş şâyestedir hayra bulub izz-ü refâh

Yapdırıb bu camii evvelkiden a'lâ rasîn
Eyledi şâdân bu semtin halkını bî-iştibâh

Ola âmâli havâs-i hamse-i hayrât-ı cûd
Müminîn tâ bunda kıldıkca namâz-ı pençgâh

Söylenildi bu iki târîh bir beyt içre bak
Eyledikte hâme-i zeyb-i nazmı Zîver penâh

Yapdı bak Üçüncü İkbâl Hânım a'lâ ma'bedi
Sa'yini şâyeste-i ecr-i cezîl ede Allâh
1275

Kitâbenin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Üçüncü İkbal Hanım’ın kendi temiz ahlakı
İsmi gibi hayıra yakışır, bulup bolluk ve yüceliği

Bu camiyi öncekinden daha sağlam yaptırıp
Şüphesiz, bu semtin halkını bahtiyar etti

Amelleri beş cömert hayırdan üstün olsun
Müslümanlar burada beş vakit namaz kıldıkça

Bak bu iki tarih bir beyit içerisinde söylenildi
Zîver kulu yazıyı süslü kalemi ile yazdığında

Üçüncü İkbal Hanım bak bu yüce mabedi yaptı
Allah, gayretinin sevabını çok bol versin

1858

 

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii

Cakirci-1.jpg

Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii, Üsküdar, Doğancılar’da Mimar Sinan tarafından 1558 yılında yapılmıştır. Camiyi yaptıran Çakırcıbaşı Hasan Paşa'dır. Zamanla harab olunca, kapı kitabesinde belirtildiği gibi Sultan Abdülmecid’in üçüncü İkbali Şayeste Kadın Efendi tarafından yapımından 309 sene sonra, 1858 tarihinde şimdiki şekliyle onarılıp yenilenmiştir.
Mermer söveli kapısı üzerinde Şair Ziver Paşanın kaleme aldığı ve Üsküdarlı Abdülhamit Efendi'nin hattıyla yazılan mermer bir kitabe bulunmaktadır. Ortasına Sultan Abdülmecit'in tuğrası bulunmaktadır.

Cakirci-3.jpg
Caminin duvarları kârgir, çatısı ve son cemaat yeri ahşaptır. Minaresi taştandır. Koca Mehmet Paşa ve İzmirli Ali Paşa gibi kişiler hazirede medfundur. İsfendiyar-oğullarından Hacı Ahmet Paşa Türbesi de caminin arkasındadır
Camiyi yaptıran Hasan Paşa Enderun'dan yetişmiş Çakırcıbaşı olmuş, 1560' da İran'a elçi gitmiştir. Dönüşünde Ümeradan olmuş, 1562 de Sultan İkinci Selimin Kızı Şah Sultan ile evlendirilmiştir. 1564' de Bosna valisi iken aniden vefat etmiştir.

Cakirci-6.jpg
Silahşor, cömert, akıllı ve özel bir kişiliği ili ün salmıştır. Kabri Konya'da Mevlana Celaleddin'i Rumi Dergâhının güney cephesine bitişik kesme taştan yapılmış türbesinin içindedir.

Cakirci-5.jpg
Doğancılar Camii bölgenin ilk yapılan camisidir. Burada padişahlara özgü bir saray vardı. Hükümdarlar Alemdağ taraflarına ava gidecekleri zaman bu saraya gelirlerdi Cami yakınında doğan, çakır ve atmaca cinsinden kuşlar yetiştirilirdi. Çakır, doğan cinsinden yırtıcı bir kuştur. Bu kuşları dağlarda, çakır yuvalarına çıkıp yavruları toplayan ve saray için yetiştiren kimseye çakırcı denir.

Cakirci-4.jpg
Her türlü vergiden muaf olup, tımar sahipleridir, avda da kuşları yönetirlerdi. Çakırcıbaşılık unvanı 1830 tarihinde kaldırılmıştır Doğancılar meydanı av kuşlarını toplayan, besleyen avcıların toplanım yeri idi. Burada bu kuşların muhafaza edildiği kuşhaneler vardı.

Cakirci-8.jpg
Bu cami Üsküdar’da ilk yapılan camidir, Sinan Paşa (39), Hüdayi Aziz (46), İmrahor (49), Şehi Süleyman Paşa (139) Nasuh Tekkesi (158) sene sonra yapılmıştır.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Ortaköy, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbeleri Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Paşa Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz