kitabeler.gif

Ali Bey Çeşmesi Kitâbeleri

Birinci Yüz

Birinic Yuz-800.jpg

Birinci yüzünde bir tuğra ile alt tarafında:

Bismillâh-er-rahmân-ür-rahîm
Ve sakîhüm rabhüm şarâben tahûrâ

Anlamı:

Bismillâh-er-rahmân-ür-rahîm
(nur - 45) [Allah, bütün canlıları sudan yarattı]

İkinci Yüz

Ikinci Yuz-800.jpg

Kale Resulullah Allah-üs selîm
Efdal-üs sadakat-ü sakyülma’

Hadîs-i Şerifi ile eşeğıdaki beyitler vardır:

Hazret-i şâh-ü cihânın her makrebe-i bendesi
Serbülend olsa sazâdır meşreb-ü ferzânede
Biri ezcümle Ali Bey kim Alû nâm ile
Gevher-i şahvare benzer pençe-i şîrâheden

Kitâbenin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Cihan şâhı hazretlerinin her akrabası
Üstün olsa uygundur filozof yaratılışıyla
Örneğin birisi Ali Bey ki Alû ismi ile
İnci mücevherine benzer arslan pençesinden

Üçünci Yüz

Ucuncu Yuz-800.jpg

Kale Resulullah Allah-üs selîm
Leyse sadaka-tün âzam-ü ecren min mâin

Hadîs-i Şerifi ile eşeğıdaki beyitler vardır:

Fi-sebîlullah yapdırdı bu âlî çeşmeyi
Gelsün içsünler sula hayvânı da insânı da
Sâye-i şâhâne deryâ himmetde dâimâ
Cûyibâr hayr-ü cûd icrâ ede her yanda

Kitâbenin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Allah yolunda yaptırdı bu büyük çeşmeyi
Gelsin içsinler, sula hayvanı da insanı da
Padişah sayesinde her zaman deniz cömertliğinde
Akan su ile cömert hayrını yapsın her yanda

Dördünci Yüz

Dorduncu Yuz-800.jpg

Kale Resulullah Allah-üs selîm
Eymâ-ü lâyabil-lû men’abû

Hadîs-i Şerifi ile eşeğıdaki beyitler vardır:

Senât-ı târihine per-teber eyler zekâ-i heves
Gerçi yokdur kâbiliyet tâbına çeyizânede
Geldi şu târih-i dilcû, oldu doldu taşdı âb
Çeşme yapdırdı Ali Bey sâye-i şâhânede

1252

Kitâbenin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Zakâ ve hevesi sanat tarihine ışık tutar
Gerçi doğasında kabiliyeti yoktur çeyizlikte
Geldi şu istenilen tarih, doldu taştı su
Çeşme yaptırdı Ali Bey, padişah sayesinde

1836

Ali Bey Çeşmesi

Ali Bey-1.JPG

Beşiktaş’ta Abbasağa mahallesinin üst tarafında Yıldız Camii’nin karşısındakisırtüzerinde Yeni Mahalle’dedir. 1252-[1836] tarihinde Mehmet Ali Bey tarafından yaptırılmış dört yüzlü bir çeşmedir.Kesme taştan yapılmıştır. Büyük haznesinin dört cephesinde birer çeşme vardır. Çeşmelerin üzerlerinde birar kitabe bulunmaktadır.

Ali Bey-2.JPG

Ali Bey-3.JPG

Ali Bey-4.JPG

Ali Bey-5.JPG

.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Arap Camii, Âdile Sultan Şadırvanı Kitâbesi

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii Kitâbesi Ortaköy, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbeleri Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Paşa Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz