kitabeler.gif

Abbas Ağa Çeşmesi Kitâbesi (Beşiktaş)

Abbas Aga Kitabe Acik-780.jpg

Kitâbe:

Dedi dâr-ül-saade hazret-i Abbas Ağa yâ Rab
Çok şeker ihsan ki lütf eyledi cûd-ü nevâli
Hasbeten-lillah içsündür heb bu sâim rûz-ü şeb

Cümle hâli sana ma’lum sen bilürsün lâyezâl
Cürm-ü âşiyânım bâ-kime ol hasîbin hürmete
Yâ el-hay rahmetini izhâr edib göster cemâli

El açub dergâhına gelsem segâdar müntehim
Eyle hayrâtıma mukabil yâ kerîm-ü zülcelâl
Rahmet olsun cânına her kim okursa fâkihâ

Rûhumu şâd eyleyin hiç olmaya kendim melâl
Söyledim bu târihi dilteşneler bulsun hayât
Nûş-i cân olsun için bu çeşmeden âb-I zülâl
1084

Anlamı:

Dârüssaade ağası Abbas Ağa hazretleri, ya Allah dedi
Çok şeker ihsan ki lutf etti cömert bahşişi ile
Allah rızası için içsinler hep akan suyumu gece-gündüz

Her durumu sence bellidir, sen bilirsin ebediyen
O sevgilinin hürmetine, isyan suçuma bakma
Ya Allah rahmetini gösterip, göster yüzünü

El açıp dergaâhına gelsem sana şükrederim
Yaptığım hayıra karşılık kerem sahibi Allah’ım
Canına rahmet olsun, kim fâtiha okursa

Ruhumu şâd edin, hiç hüzünlenmiyeyim
Bu tarihi söyledim susamışlar bulsun hayat
Can veren su olsun için b çeşmeden saf ve tatlı suyu.
1673

Abbas Ağa Çeşmesi Kitâbesi (Beşiktaş)

Abbas-1.jpg

Abbas Ağa çeşmesinin önden görünüşü.

Beşiktaş’ta, Abbas Ağa Mahallesinde, Abbas Ağa Camii’nin  yanında bulunan bu çeşme, Sultan Dördüncü Mehmed'in Darüssaade Ağası olan Abbas ağa tarafından yaptırılmıştır. Abbas Ağa İstanbul’da üç çeşme yaptırmıştır. Beşiktaş'ta, çeşmenin yakınında Abbas Ağa adına bir park vardır.

Abbas-3.jpg

Abbas Ağa çeşmesinin yandan görünüşü.

Abbas Ağa 1082’de Mısır’a gitmiş ve orada ölerek İmâm-ı Şâfî hazretlerinin civârına gömülmüştür. Abbas Ağa’nın Molla Gürani, Taşkasap’ta Selçuk Hatun tarafından yenilendiğinden buismi alan bir camisi ile fakirler için bir ilkokulu, Lâleli’de çifte hamamı ve Mehterhâne yakınında Demirkapı’da bir tek hamamı ile yakınında okulu ve sebili vardır.

Abbas-4.jpg

Abbas Ağa çeşmesinin yakından görünüşü.

Câminin altında büyük bir sarnıcı varsa da daha sonraları devrin pâdişâhının yardımıyla yeniden bent yapılıp o taraflarda pek çok çeşmeler yapılmış olduğundan yağmur suyuna gerek kalmamışdır.
Çeşme klasik üslupta yapılmıştır. Çeşmenin çatısında dikdörtgen blok üzerinde iki lale ve ortasında madalyon penç kabartmaları görülmektedir. Üzerinde bulunan alınlığın ortasında bir çarkıfelek motifi bulunmaktadır. Saçağın altında dört satırdan oluşan kitabesi bulunmaktadır.

Abbas-7.jpg

Abbas Ağa çeşmesinin ayna taşının görünüşü.

Basık sivri kemerli nişin içerisinde dalgalı kaşkemer motifi ve içinde bir rozet görülmektedir. Musluğu yoktur. Teknesi sağlamdır.

Çeşme kitâbesinin târih beyiti:

Nûş-i cân olsun için bu çeşmeden âb-ı zülâl
1084

Abbas Cesme Tarih.jpg

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Ümmü Gülsüm Çeşmesi Kitâbesi Kaptan Mustafa Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Silahtar Mustafa Ağa Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Ahmet Duvar Çeşmesi Kitâbesi Ali Bey Çeşmesi Kitâbeleri

Arap Camii, Âdile Sultan Şadırvanı Kitâbesi

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii Kitâbesi Ortaköy, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbeleri Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Paşa Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz